Johtava kaupunkien ydinkeskustojen reaaliaikainen vetovoimaindeksi.

Keskustan Elävyysindeksi tarjoaa seuratuilta alueilta reaaliaikaista analysoitua dataa kävijämääristä. Data kerätään mobiiliverkkoja hyödyntäen.

Käynti- ja asiointimäärien mittaus alueella

Kuinka paljon ihmisiä liikkuu keskustan alueella.

Alueella vietetyn ajan seuranta

Kuinka pitkään ihmiset viipyvät keskustan alueella.

Erilaisten viipymien osuudet asioinneissa

Miten asiointeihin käytetty aika jakaantuu.

Käyntien ja asiointien ajoittuminen eri viikonpäiviin

Miten arkipäivät ja viikonloppu eroavat toisistaan.

Käyntimäärien ajoittuminen

Mihin kellonaikaan on keskustassa eniten ihmisiä.

Miltä ulkopaikkakunnilta saavutaan

Mitkä ovat ne paikkakunnat, joiden alueelta saapuu eniten ihmisiä keskustaan.

Ota yhteyttä & kysy lisää

Ota yhteyttä

Markkinoiden luotettavin tapa mitata keskustan käyntimääriä

Keskustan Elävyysindeksi on ainoa menetelmä Suomessa, joka pystyy tarjoamaan tietoa koko keskusta-alueelta. Tietoja on käytettävissä kaikista Suomen keskustoista ja kunnista jo vuodesta 2019 alkaen.

Todentaa reaaliaikaisesti keskustakäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia

Päivittyvää tietoa tulee jokaisen vuorokauden aikana noin 2 miljoonasta Telian liittymästä.

Ainoa Suomessa kaikilla keskusta-alueilla toimiva mittaustapa

Saat valmiin tilannekuvan halutusta hetkestä tai ajanjaksosta ja niihin liittyvät avainluvut.

Esimerkkejä mittaustuloksista

indeksi 126
Käynnit keskustassa nousivat vuoden aikana
30%
Pikakäynneistä (5-20 min) on tullut suosituin tapa asioida keskustassa
klo 13
Lounasaikaan keskustassa on enemmän ihmisiä kuin klo 16
1,1 milj
Asiointien määrä alueella kasvoi

MITEN RAPORTTIA VOI ESIMERKIKSI HYÖDYNTÄÄ?

Keskustan kehittämiseen
Keskustan kehittymisen seuraamiseen
Kaavoituksen suunnitteluun
Liikennejärjestelyjen suunnitteluun
Kaupungin markkinointiin ja viestintään
Keskustan vetovoiman arviointiin loma-aikoina

Usein kysyttyä

Onko mahdollista, että yksittäinen henkilö tulee laskettua useaan otteeseen mittauksissanne?
Ei ole. Datan käsittelyn ottaa huomioon tämän asian. Jokainen henkilö on uniikki ja hänet lasketaan raportillamme vain kerran vuorokauden aikana, vaikka hän liikkuisi keskusta-alueelta pois ja tulisi myöhemmin uudelleen takaisin.
Pystyttekö seuraamaan yksittäistä henkilöä?
Emme pysty. Käsittelemme dataa massana ja emme pysty erottelemaan yksittäistä henkilöä tästä datamassasta.
Miten määritätte kaupungin keskusta-alueen?
Määritämme kunkin kaupungin keskusta-alueen yhdessä kaupungin kanssa.
Pystyttekö mittaamaan myös aikaisempia vuosia tai ajanjaksoja?
Kyllä, meillä on dataa alkaen vuodesta 2019.
Onko tämä joku palvelu, johon saa tunnukset ja jota pitää opetella itse käyttämään?
Tämä ei ole palvelu vaan teille tuotetaan valmiit raportit. Raportit ovat valmiita päätöksenteon apuvälineitä, jotka tuotetaan teille analyyseineen. Tulemme myös esittelemään tulokset joko paikan päällä tai Teamsin välityksellä.
Voidaanko keskusta-aluetta verrata johonkin toiseen kaupungin alueeseen?
Kyllä. Alueita voidaan määritellä niin monta, kuin halutaan. Jokaisesta alueesta tehdään oma raportti.
Miten käynnit ja asioinnit eroavat toisistaan?
Käynniksi lasketaan sellainen tapahtuma, jossa henkilö on keskusta-alueella 5 minuutista 24 tuntiin saakka. Käynneistä pystymme erottelemaan asioinnit. Asioinniksi lasketaan sellainen tapahtuma, jossa henkilö on keskusta-alueella vähintään 5 minuuttia, mutta kuitenkin alle 4 tuntia.

Referenssit

Helsingin kaupunki

Elävyysindeksi antaa hyvän käsityksen siitä, miten ihmisvirrat liikkuvat eri kuukausien, päivien ja tuntien aikana. Lisäksi monen vuoden aikajanoista käy ilmi, miten ihmisten liikkuminen myös muuttuu eri syistä. Menetelmä, jossa voidaan tarkastella eri pituisia viipymiä lisää ymmärrystä siitä, miten ihmiset liikkuvat keskustassa ja mitä he mahdollisesti eri pituisilla käynneillään voivat alueella tehdä.
Minna Maarttola
Kehityspäällikkö
Helsingin kaupunki

Helsingin seudun kauppakamari

Yritykset tarvitsevat helposti saatavilla olevaa ja luotettavaa tietoa siitä, miten keskustan alueella asiakasvirrat liikkuvat. Erityisen hyödyllistä on päästä kiinni siihen, miten esimerkiksi vuodenaikojen muutokset heijastuvat kysyntään, myös erilaisiin poikkeustilanteisiin kuten isojen työmaiden tai liikennemuutosten vaikutuksiin päästään nopeasti kiinni Elävyysindeksin kautta. Vertailukelpoinen tieto auttaa niin kaupungin päättäjiä, kiinteistönomistajia kuin yrityksiäkin ymmärtämään, millä tavalla keskusta pidetään elinvoimaisena.
Markku Lahtinen
Johtaja
Helsingin seudun kauppakamari